पहिला मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०००३२.
(०२२)–२२८४६७२०, २२०४५०७५(०२२)–२२८४६७१९, २२०४६९०९, २२८४६७२१stateelectioncommission@gmail.com
 

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्चये राज्यातील सर्व ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याकरिता दिनांक २६ एप्रिल १९९४ रोजी करण्यात आलेली आहे.

मा. श्री. जगेश्वर स. सहारिया
राज्य निवडणूक आयुक्त
चालू निवडणूक कार्यक्रम
स्थायी आदेश व सूचना
निवडणूक कायदे व नियम
प्रशिक्षण
मतदार जागृती अभियान
अधिकारी व दूरध्वनी सूची
वृत्तपत्र कात्रणे
आयोगाचे महत्वाचे टप्पे
माहितीचा अधिकार
आयोगाचे प्रकाशित अहवाल
दृष्टीक्षेपात स्थानिक स्वराज्य संस्था
मतदारांसाठी नमुने
प्रतिसाद
 
     
    


माननीय राज्य निवडणूक आयुक्त यांना क्रांतीज्योती प्रकल्पाबाबत
(UN WOMEN) चे अभिनंदन पत्र


राज्य निवडणूक आयोगाच्या
संकेतस्थळाला पुरस्कार

 

 

 

 

 

 

16

 

महत्वपूर्ण आदेश व सूचना

माहे डिसेंबर 2014 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच विभाजनामुळे व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या स्वतंत्र ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोट निवडणुकीमध्ये बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांचे निकाल घोषित करण्याबाबत.
गडचांदूर, कन्हान पिंपरी, भडगाव या तीन नगरपरिषदा, लांजा, केज या दोन पंचायतींच्या सार्वत्रिक, उमरगा आणि तुळजापूर नगरपरिषदेच्या हद्दवाढ क्षेत्राच्या अनुक्रमे प्र.क्र.6 तसेच प्र.क्र.5 मधील 1 पदाची तसेच इतर नगरपरिषदांमध्ये रिक्त पदांच्या पोट निवडणूकींसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम.
बृहन्मुंबई, ठाणे,कल्याण - डोंबिवली, मिरा - भाईंदर, उल्हासनगर, पिंपरी - चिंचवड, पुणे, व नांदेड महानगरपालिकेतील रिक्त पदांच्या पोट निवडणूका 2014 -15 मतदार यादी प्रसिध्द करण्याबाबत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आवश्यक मतपत्रिका स्थानिक पातळीवर छापून घेण्यास परवानगी देण्याबाबत.
अंबरनाथ, भोकर, मोवाड व नवनिर्मित राजगुरूनगर नगरपरिषदांची सदस्य संख्या निश्चित करण्याबाबत.
माहे जानेवारी ते एप्रिल, 2015 या कालावधीत मुदत संपणा-या तसेच विभाजनामुळे व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या स्वतंत्र ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणूकांसाठी मतदार यादी कार्यक्रम
अमरावती जिल्हयातील तिवसा, चांदूर रेल्वे व धामणगाव रेल्वे या 3 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूक तसेच अन्य जिल्हयातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूका - निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे
माहे डिसेंबर-2014 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच विभाजनामुळे व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या स्वतंत्र ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोट निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम.
लांजा नगर पंचायतीची प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम.
भडगाव नगर परिषदेची प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम
गडचांदूर नगर परिषदेची प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम.
केज नगर पंचायतीची प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम
ठाणे, नाशिक, नागपूर व गडचिरोली या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना व आरक्षणाचा सुधारित कार्यक्रम
महानगरपालिका क्षेत्राची निवडणूक प्रभागामध्ये विभागणी करण्यासंदर्भातील आदेशा सोबतच्या परिशिष्ट-१ मध्ये आवश्यक बदल करण्याबाबत
माहे आक्टोंबर ते नोव्हेबर २०१४ कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच विभाजनामुळे व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकासाठी निवडणूक कार्यक्रम
माहे आक्टोंबर ते डिसेंबर 2०१४ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच विभाजनामुळे व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकासाठी मतदार यादीचा सुधारित कार्यक्रम
बीड जिल्‍हयातील केज न.पंचायतीची सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सदस्य संख्या निश्चिती करण्याबाबत.
चंद्रपूर जिल्हयातील नव्याने स्थापित गडचांदूर न.प. व जळगांव जिल्‍हयातील भडगाव न.प. यांची निवडणुकीपूर्वी सदस्य संख्या निश्चिती करण्याबाबत.
बृहन्मुंबई महानगर पालिका निवडणूक - निवडणूकीच्या कागदपत्रांची विल्हेवाट लावण्यासंबंधी
उस्मानाबाद जिल्हयातील तुळजापूर नगरपरिषदेच्या हद्दवाढ क्षेत्राचा प्रभाग रचना कार्यक्रम.

माहिती अद्यावत केल्याचा दिनांक :  November 25, 2014

 

   
महत्वपूर्ण वृत्तपत्र कात्रणे
 
चालू निवडणूक वेबसाईट
महानगरपालिका निवडणूक लिंक्स
  
नगरपरिषद/नगरपंचायत निवडणुक लिंक्स
 
आयोगाचे महत्वाकांक्षी प्रकल्पमागील निवडणूक वेबसाईट
महानगरपालिका निवडणुक लिंक्स
जिल्हा परिषद निवडणुक लिंक्स 
नगरपरिषद/नगरपंचायत निवडणुक लिंक्स


मनपा / नप पोट निवडणुक लिंक्स
 

 

eXTReMe Tracker
 

© State Election Commission, Maharashtra. Best viewed in 1024 X 768 resolution.