पहिला मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०००३२.
(०२२)–२२८४६७२०, २२०४५०७५(०२२)–२२८४६७१९, २२०४६९०९, २२८४६७२१stateelectioncommission@gmail.com
 

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्चये राज्यातील सर्व ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याकरिता दिनांक २६ एप्रिल १९९४ रोजी करण्यात आलेली आहे. मा. श्रीमती नीला सत्यनारायण या दिनांक ६ जुलै २००९ पासून आयोगाच्या आयुक्त आहेत.

नीला सत्यनारायण
राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र
चालू निवडणूक कार्यक्रम
स्थायी आदेश व सूचना
निवडणूक कायदे व नियम
प्रशिक्षण
मतदार जागृती अभियान
अधिकारी व दूरध्वनी सूची
वृत्तपत्र कात्रणे
आयोगाचे महत्वाचे टप्पे
माहितीचा अधिकार
आयोगाचे प्रकाशित अहवाल
दृष्टीक्षेपात स्थानिक स्वराज्य संस्था
मतदारांसाठी नमुने
प्रतिसाद
     
    


माननीय राज्य निवडणूक आयुक्त यांना क्रांतीज्योती प्रकल्पाबाबत
(UN WOMEN) चे अभिनंदन पत्र


राज्य निवडणूक आयोगाच्या
संकेतस्थळाला पुरस्कार

 

 

 

 

 

 

16

 

महत्वपूर्ण आदेश व सूचना

कन्हान पिपरी नगर परिषदेची प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम
राज्य निवडणूक आयोगाच्या इलेक्ट्राॅनिक मतदान यंत्रातील काळ्या / निळ्या मेमरी आयोगाच्या कार्यालयात जमा करण्याबाबत
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांकरिता ईव्हीएममध्ये पांढर्‍या रंगाच्या मेमरीचा वापर करण्याबाबत
कन्हान पिपरी नगर परिषदेची प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम
उस्मानाबाद जिल्हयातील उमरगा नगर परिषेच्या हद्दवाढ क्षेत्राची सदस्य संख्या निश्चित करणे बाबत
लांजा नगरपंचायत निवडणूकपूर्वी सदस्य संख्या निश्चित करण्याबाबत
दिनांक २३/०३/२०१४ रोजी होणार्‍या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक / पोट निवडणूकांसाठी मतदाराच्या डाव्या हाताच्या तर्जनीऍवजी मधल्या बोटाला शाई लावण्याबाबतचे आदेश
नवनिर्मित कन्हान पिपरी जि.नागपूर नगरपरिषदेची सदस्य संख्या निश्चित करण्याबाबत
पालघर, सिंद्खेडराजा व लोणार या ३ नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणूका २०१४ करिता निवडणूक समन्वयक नियुक्तीबाबत...
पंचायत समित्यांमधील सदस्यांच्या रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकीचा कार्यक्रम - मार्च २०१४
पालघर, सिंदखेडराजा व लोणार या ३ नगर परिषदांच्या सार्वत्रिक तसेच इतर नगर परिषदांमधील रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकीचा कार्यक्रम
माहे एप्रिल ते जून २०१४ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच विभाजनामुळे नव्याने अस्तित्वात आलेल्या स्वतंत्र ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोट निवडणूकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम
महानगरपालिका पोटनिवडणूक मार्च २०१४ बाबत निवडणूक कार्यक्रम
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार प्रगणक गटनिहाय लोकसंख्या आणि नकाशे घेऊन त्यावर एकत्रित नकाशा तयार करण्याबाबत......
विभाजनामुळे नव्याने स्थापित झालेल्या स्वतंत्र ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम...२०१४
माहे जुलै ते डिसेंबर-२०१४ या कालावधीत मुदती संपणा-या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना व आरक्षणाचा कार्यक्रम.
श्री. सुरेश (पप्पू) बुधरोमल कलानी, महापालिका सदस्य यांच्या अनर्हतेबाबत.......
पालघर, सिंदखेडराजा व लोणार या ३ नगर परिषदांच्या सार्वत्रिक व इतर नगर परिषदा / नगर पंचायतींमधील रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकीसाठी मतदार यदीचा कार्यक्रम...२०१४
उल्हासनगर, सोलापूर, ठाणे, नवी मुबंई महानगरपालिका पोटनिवडणूक-२०१४ मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत
माहे एप्रिल ते जुन- २०१४ या कालावधीत मुदती संपणा-या तसेच विभाजनामुळे व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या स्वतंत्र ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोट निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम.. २०१४

 

   
महत्वपूर्ण वृत्तपत्र कात्रणे
 
चालू निवडणूक वेबसाईट
महानगरपालिका निवडणूक लिंक्स
  
नगरपरिषद/नगरपंचायत निवडणुक लिंक्स
 
आयोगाचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प



मागील निवडणूक वेबसाईट
महानगरपालिका निवडणुक लिंक्स
जिल्हा परिषद निवडणुक लिंक्स 
नगरपरिषद/नगरपंचायत निवडणुक लिंक्स


 

eXTReMe Tracker
 

© State Election Commission, Maharashtra. Best viewed in 1024 X 768 resolution.