पहिला मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०००३२.
(०२२)–२२८४६७२०, २२०४५०७५(०२२)–२२८४६७१९, २२०४६९०९, २२८४६७२१stateelectioncommission@gmail.com
 

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्चये राज्यातील सर्व ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याकरिता दिनांक २६ एप्रिल १९९४ रोजी करण्यात आलेली आहे.

मा. श्री. जगेश्वर स. सहारिया
राज्य निवडणूक आयुक्त
चालू निवडणूक कार्यक्रम
स्थायी आदेश व सूचना
निवडणूक कायदे व नियम
प्रशिक्षण
मतदार जागृती अभियान
अधिकारी व दूरध्वनी सूची
वृत्तपत्र कात्रणे
आयोगाचे महत्वाचे टप्पे
माहितीचा अधिकार
आयोगाचे प्रकाशित अहवाल
दृष्टीक्षेपात स्थानिक स्वराज्य संस्था
मतदारांसाठी नमुने
प्रतिसाद
 
     
    


माननीय राज्य निवडणूक आयुक्त यांना क्रांतीज्योती प्रकल्पाबाबत
(UN WOMEN) चे अभिनंदन पत्र


राज्य निवडणूक आयोगाच्या
संकेतस्थळाला पुरस्कार

 

 

 

 

 

 

16

 

महत्वपूर्ण आदेश व सूचना

कुळगाव - बदलापूर नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीपूर्वी सदस्य संख्या निश्चित करणे व प्रभाग रचना, आरक्षण आणि सोडतीचा कार्यक्रम.17/12/2014
नवनिर्मित सातारा - देवळाई नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीपूर्वी सदस्य संख्या निश्चित करणे व प्रभाग रचना, आरक्षण आणि सोडतीचा कार्यक्रम.
नवनिर्मित वाडी नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीपूर्वी सदस्य संख्या निश्चित करणे व प्रभाग रचना, आरक्षण आणि सोडतीचा कार्यक्रम
वरणगांव नगर परिषदेची प्रभाग रचना, आरक्षण आणि सोडतीचा कार्यक्रम.
यवतमाळ जिल्हयातील पांढरकवडा नगर परिषदेच्या हद्दवाढ क्षेत्रासाठी सदस्य संख्या निश्चित करणे आणि प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम.
लांजा नगरपंचायत, भडगाव नगरपरिषद, केज नगरपंचायत व गडचांदूर-कन्हान पिपरी या नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी निवडणूक समन्वयक नेमणे बाबत.
महानगरपालिकेतील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकीचा कार्यक्रम 2014-15
पुणे जिल्हयातील राजगुरुनगर, नांदेड जिल्हयातील भोकर आणि नागपूर जिल्हयातील मोवाड नगरपरिषदेची प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम
गडचांदूर, कन्हान पिंपरी, भडगाव या तीन नगरपरिषदा, लांजा, केज या दोन पंचायतींच्या सार्वत्रिक, उमरगा आणि तुळजापूर नगरपरिषदेच्या हद्दवाढ क्षेत्राच्या अनुक्रमे प्र.क्र.6 तसेच प्र.क्र.5 मधील 1 पदाची तसेच इतर नगरपरिषदांमध्ये रिक्त पदांच्या पोट निवडणूकींसाठी निवडणूक कार्यक्रम.
ठाणे जिल्हयातील अंबरनाथ नगरपरिषदेची प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम
जळगाव जिल्हयातील वरणगाव नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सदस्य संख्या निश्चित करण्याबाबत
नवनिर्मित ठाणे व पालघर या 2 जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत 13 पंचायत समित्यांच्य सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तसेच अन्य जिल्हयातील जिल्हा परिषदा व पचांयत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम.
महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांची माहिती तात्काळ कळविण्याबाबत.
ग्रामपंचायतीसाठी नामनिर्देशन पत्र ऑनलाइन भरणेंबाबत आदेश
ग्रा.पं. सार्वत्रिक पोट निवडणूक कार्यक्रम - ग्रा.पं. मुदत जानेवारी ते एप्रिल 2015
जिल्हा नांदेड व गडचिरोली - ग्रा.पं. सार्वत्रिक पोट निवडणूक कार्यक्रम - ग्रा.पं. मुदत जानेवारी ते एप्रिल 2015
माहे डिसेंबर 2014 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच विभाजनामुळे व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या स्वतंत्र ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोट निवडणुकीमध्ये बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांचे निकाल घोषित करण्याबाबत.
गडचांदूर, कन्हान पिंपरी, भडगाव या तीन नगरपरिषदा, लांजा, केज या दोन पंचायतींच्या सार्वत्रिक, उमरगा आणि तुळजापूर नगरपरिषदेच्या हद्दवाढ क्षेत्राच्या अनुक्रमे प्र.क्र.6 तसेच प्र.क्र.5 मधील 1 पदाची तसेच इतर नगरपरिषदांमध्ये रिक्त पदांच्या पोट निवडणूकींसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम.
बृहन्मुंबई, ठाणे,कल्याण - डोंबिवली, मिरा - भाईंदर, उल्हासनगर, पिंपरी - चिंचवड, पुणे, व नांदेड महानगरपालिकेतील रिक्त पदांच्या पोट निवडणूका 2014 -15 मतदार यादी प्रसिध्द करण्याबाबत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आवश्यक मतपत्रिका स्थानिक पातळीवर छापून घेण्यास परवानगी देण्याबाबत.

माहिती अद्यावत केल्याचा दिनांक :  December 18, 2014

 

   
महत्वपूर्ण वृत्तपत्र कात्रणे
 
चालू निवडणूक वेबसाईट
महानगरपालिका निवडणूक लिंक्स
  
नगरपरिषद/नगरपंचायत निवडणुक लिंक्स
 
आयोगाचे महत्वाकांक्षी प्रकल्पमागील निवडणूक वेबसाईट
महानगरपालिका निवडणुक लिंक्स
जिल्हा परिषद निवडणुक लिंक्स 
नगरपरिषद/नगरपंचायत निवडणुक लिंक्स


मनपा / नप पोट निवडणुक लिंक्स
 

 

eXTReMe Tracker
 

© State Election Commission, Maharashtra. Best viewed in 1024 X 768 resolution.